Методологічні основи підготовки коуч-консультантів у руслі positum-підходу

Навчання коучінгу передбачає формування позиції Я – ок, Ти – Ок.

На початку 90-х років 20 сторічча психотерапію було визнано самостійною і незалежну професією, спрямованою на покращення життя людини. На початку 2000-х років у світі було визнано ще одну професію, практикою якої є допомога людині у її розвитку, навчанні та успіху – коучінг.

Окрім того, що ми, вочевидь, живемо в епоху розрізнення і пошуку відмінностей, людство як єдина велика сім’я має сьогодні дивовижні шанси об’єднувати потенціали, що накопичились у різних сферах практики та науки: задля покращення життя як окремої людини, сімї, громади, організації, так людства в цілому.

Коучінг сьогодні все частіше визнається однією з тих професійних послуг, замовлення якої стрімко і прогресивно зростає – як у розвинутих суспільствах, так і у суспільствах, що розвиваються. Коучінг, з одного боку, методологічно межує зі «звичайним» психологічним консультуванням (counseling), тренінговими методами розвитку особистості, психотерапією, а з іншого, концептуально та історично пов’язаний з управлінським консалтінгом, управлінням та розвитком персоналу і ефективно використовується саме в цих сферах .

В той же час, парадигма коучінгу у Європі та світі настільки довела свою продуктивність, що сьогодні коучінг визначають не лише як інструмент управлінського та організаційного розвитку (бізнес-коучінг), але й як інструмент ефективного самоменеджменту та саморозвитку для кожної окремої особистості не залежно від її стилю життя (життєвий коучінг).

Сьогодні коучінг визнається як ефективний психологічний інструмент позитивних змін та розвитку людського потенціалу.

В той же час, прагматично-інструментальна орієнтованість цієї сфери психологічної практики перетворює коучінг на набір технологій, що не має під собою ґрунтовного теоретичного та методичного базису, який, очевидно, має містити у собі по-перше, системну теорію особистості, а по-друге описувати методологію навчання коуч-консультуванню. У якості такого базису, є доцільним використовувати одну з тих персонологічних систем, яка відповідає вимогам науковості, практичної ефективності та концептуально збігається з основними позиціями коучінгу:

· Позитивність.
· Сфокусованість на ресурсах та рішеннях.
· Повага до самостійності особистості у її пошуку власних рішень.
· Фасилітивний підхід.
· Структурованість методу та короткотерміновість послуги.

Однією з таких персонологічних систем є метод Позитивної крос-культурної психотерапії Н. Пезешкіана (далі метод ППТ). Назва методу походить від лат. positum, що значить «той, що має місце», «даний», «фактичний», «наявний». Згідно методу ППТ, труднощі, проблеми, протиріччя, незадоволені потреби та конфлікти є фактичною даністю життя особистості, але в той же час, її здібності, ресурси, можливості, здатність пізнавати, любити та перетворювати світ на краще є такими ж невід’ємними даностями – і, згідно ППТ, консультант звертає увагу клієнта і на те і на інше. Відтак, метод ППТ гармонійно поєднується з концептуальною філософією коучінгу і може добре виступати у якості його теоретичного та методичного базису. Покажемо це.

Коучінг сприяє виявленню власних скритих ресурсів та здібностей, а також розвитку свідомої компетентності. Коучінг тісно пов’язаний з розробкою систем саморозвитку . Метод ППТ так само орієнтований на здібності людини та свідоме підвищення її самокомпетентності (принцип надії та принцип самодопомоги).

В коучінгу передбачаються 2 форми єдиного простору: співпраця та супровід. Це відповідає принципам партнерства методу ППТ.

Процесуально коучінг передбачає заохочення, підтримку, постійний зворотній зв’язок, мотивацію до розвитку нових здібностей і можливостей, визначення, уточнення та оновлення цілей. Інструментально це реалізується за допомогою інтерв’ю та запитань, метафор та притч, порівняльного аналізу, перехресного картування, фіксації ресурсів та досягнень тощо. Однак, ці процедури та техніки у коучінгу мало систематизовані. В той же час, метод ППТ, використовуючи всі вищезазначені прийоми, не просто реалізує їх тактично, а й інтегративно вміщує їх в 5-крокову мета-модель. Завдяки високому рівню алгоритмізації (5 крокова мета-модель, 1-ше інтерв’ю), можливості моделювання (балансні моделі) та структурованості методик технологія коучінгу у руслі positum-підходу є, з одного боку, зручною для ефективного засвоєння консультантами під час їх навчання у формі тренінгових сесій, а з іншого, є прозорою для самих клієнтів, чим виконується умова дотримання принципу самодопомоги .

Використовуючи метод ППТ у якості базису коучінгу нами була розроблена авторська система коучінгу у руслі positum-підходу, концептуальні особливості якої ми формулюємо у вигляді п’яти мета-принципів :

1. Цілісність бачення життя людини (на основі балансної моделі).

2. Конкретність і диференційованість задач (на основі диференційно-аналітичної теорії Н. Пезешкіана).

3. Опора на ресурси і здібності особистості (клієнта).

4. Фокусування на результативних рішеннях (фасилітація пошуку рішень).

5. Спрямованість в майбутнє (розширення системи цілей).

Ці мета-принципи, є проекцією 5 кроків змін у руслі Позитивної психотерапії з процесуальної площини на концептуальну і розкривають 3 фундаментальні принципи Позитивного підходу, виділені Н.Пезешкіаном.

Надалі розглянемо основні методологічні моменти навчання коуч-консультантів. Розроблений нами курс післядипломної підготовки коуч-консультантів містить 5 навчальних модульних сесій, кожна з яких проходить в інтерактивній тренінговій формі і передбачає опанування теорії, практичні заняття з супервізією та особистісний досвід .

Структура навчальних сесій вибудовується за моделлю експереєнційного навчання Колба-Фрая з врахуванням змінності в активності різних видів інтелекту за моделлю Гарднера. При цьому, на наш погляд, корисно формувати закономірну, а не хаотичну зміну активності різних видів інтелекту:

1) у випадку високої тривожності навчальної групи на початку її роботи варто починати з активізації вербального, візуального, аудіального та міжособистісного інтелекту (ризиковано з внутрішньо-особистісного та кінестетичного);

2) при подальшому подолання первинних емоційних бар’єрів орієнтаційної стадії розвитку групи (насамперед, через вербалізацію та отримання початкової «орієнтуючої» інформації) корисно активізувати кінестетичний інтелект – насамперед через рухові вправи («криголами») або, хоча б через мінімальну рухову активність у групи (при цьому варто відрізняти вправи-«криголами» від вправ-«енерджайзерів», адже необхідність бути емоційно-вільним за відсутності такої готовності може лише посилити захисти окремих учасників і затягнути процес переходу до зрілих стадій роботи всієї групи);

3) конструктивність переходу групи через конфліктні стадії залежить, насамперед, від факту наявного вивільнення ресурсів та здібностей міжособистісного інтелекту (здатність вибудовувати діалогічні відносини з тренером та іншими учасниками групи, здатність вступати у договірні, взаємовідповідальні та самовідповідальні відносини тощо);

4) по мірі наближення до продуктивної стадії роботи навчальної групи кількість навчально-тренінгових вправ спрямованих на внутрішньо-особистісний та міжособистісний інтелект зростає;

У ході навчання коуч-консультантів важливо орієнтувати спеціалістів щодо дотримання відповідної професійно-особистісної позиції по відношенню до клієнта, процесу коучінгу та своєї ролі у цьому процесі. Ми пропонуємо орієнтувати коуч-консультантів у таких наступних концептуальних та компетентнісних позиціях:

1. Розрізнення і рефлексія коуч-консультантом своєї суб’єктивної реальності та суб’єктивної реальності клієнта й утримування останньої у фокусі основного предмета своєї уваги і роботи (принцип диференціації).

2. Безумовна повага до особистості клієнта, його здібностей та ресурсів. Утримування екзистенційної позиції “Я+ Ти+” (принцип надії).

3. Підтримка клієнта у його здібності допомагати самому собі, формувати власне продуктивне бачення своєї ситуації та відшукувати власні оптимальні рішення (актуальні здібністі “впевненість у здібностях парнера” та “довіра”; принцип самодопомоги).

4. Робота з клієнтом у відкритих, договірних («контрактних»), самовідповідальних відносинах (позиція “Дорослий-Дорослий”, принцип договору).

5. Баланс «процесуальності» та «алгоритмічності» в керуванні спрямованістю консультативного діалогу (актуальна здібносіть “цілеспрямованість”; принцип балансу “процес-результат”).

Відтак, важливими вміннями коуч-консультанта є укладання угоди з клієнтом та фасилітація укладання угоди клієнта з самим собою. Ці дві задачі у коучінгу є тісно пов’язаними. Спочатку клієнт у відносинах з коучем вчиться вибудовувати зрілі, самовідповідальні, договірні відносини, а потім вчиться це робити по відношенню до самого себе. Коуч у цьому процесі є спочатку наставником, потім моделлю для наслідування, а потім модератором і фасилітатором.

Сам коуч первинно навчається цьому на навчальних сесіях, входячи у договірні відносини з тренером. Відтак, важливим елементом методики навчання коучінгу є укладання контракту з групою.

В Україні професійне коучінг-навчання здійснюється Українським Інститутом позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту.

Починаючи з 2007 року в м. Ніжині розпочалась підготовка коуч-консультантів за програмою післядипломної професійної освіти “Коучінг та організаційне консультування”. Дану програму було розроблено автором статті та пілотно адаптовано протягом 2005-2006 р.р., а у серпні 2006 р. –сертифіковано у Німеччині.

Також в Україні реалізується програма з неформальної освіти для молодих спеціалістів на напрямком “Коучінг у соціальній роботі з молоддю”. Програма здійснюється Молодіжним соціально-психологічним центром «Псі-Поліс», насамперед, у лінії проектів Таборів особистісного розвитку «Літній Псі-Зон» та «Зимовий Псі-Зон», що успішно розгортається і Україні з 2001 року.

“Якщо думаєш на рік вперед – сади картоплю,
Якщо думаєш вперед на 10 років – сади дерева,
Якщо думай вперед на поколоіння – допомагай людям навчатись”

Автор: Юрій Кравченко, сертифікований тренер ICPP
Методичний супервізор: Володимир Карікаш, майстер-тренер ІСРР
Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії  і менеджменту

Хочешь обучаться? Отправь заявку

Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0-ленты. В можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.
Оставить комментарий